•  
  •   0758 809 000

Regulament
Câștigă un Cort Nash Double Top
Exclusiv www.fishingmall.ro și FishingMall App
1-30 noiembrie 2021


Art. 1. Dispoziții generale


1.1 Organizatorul campaniei “ Câștigă un Cort Nash Double Top” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este The One Fishing Store S.R.L., o societate cu răspundere limitată funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Oradea, Strada Călărașilor, nr. 15, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1194/2018, cod de înregistrare fiscală RO39368670, reprezentată prin Dna Nicoleta Szabo Morar în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul”.
1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) pe site-ul www.fishingmall.ro de la data de 1 noiembrie 2021, ora 08:00. Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie.
Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cerințele menționate la art. 3 și art. 4 de mai jos. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declară că înțelege și acceptă integral prevederile acestui Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.fishingmall.ro .
1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului.
1.4 În scopul informării publicului, Campania va fi mediatizată, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


ART. 2. Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei


2.1 Campania este organizată și se desfășoară începând cu data de 1 noiembrie 2021 ora 08:00 și este valabilă până la 30 noiembrie 2021, ora 23:59, pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Regulamentului.
2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei, cu condiția anunțării prealabile pe site, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.
2.3 La vizitarea site-ului, participanții se supun necondiționat conținutului acestui regulament. Abateri de la regulile generale nu se pot face decât cu confirmarea scrisă a Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil decât de informațiile transmise prin canalele sale oficiale de comunicare și nu de zvonuri etc. Prezenta campanie se desfășoară în limba română.


ART. 3. Participanții. Dreptul de participare


3.1 Înscrierea și participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea necondiționată a Regulamentului, în
integralitatea acestuia.
3.2 La Campanie are dreptul sa participe orice persoană cu vârsta de minim 16 ani împliniți la data de 1 noiembrie 2021.
3.3 Nu au dreptul să participe la Campanie următoarele categorii de persoane:
- angajații Organizatorului;
- angajații oricăror companii implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.


ART.4. Mecanismul de desfășurare a Campaniei


4.1 Toate comenzile de peste 300 de lei(TVA inclus) efectuate în perioada campaniei pe site-ul www.fishingmall.ro și pe aplicația FishingMall(disponibilă gratuit în Google Play și App Store) vor participa la o tragere la sorți, având ca premiu un Cort Nash Double Top de 2 persoane.
4.2 Același client poate face mai multe comenzi pe site-ul www.fishingmall.ro și în aplicația FishingMall și poate primi, implicit, mai multe șanse de participare, cu condiția ca fiecare comandă efectuată să depășească suma de 300 de lei(TVA inclus).
4.3 Tragerea la sorți se va realiza la data de 2 decembrie 2021, după ora 12:00. Toți clienții eligibili vor fi introduși în softul random.org, de unde se va extrage în mod aleatoriu un câștigător și o rezervă. După contactarea și validarea câștigătorului(și a rezervei, în cazul în care câștigătorul nu răspunde în termen de 24 de ore), rezultatul tombolei va fi publicat și pe pagina de Facebook FishingMall România, până cel târziu la data de 4 decembrie 2021, ora 12:00.


ART. 5. Premiul și valoarea acestuia


5.1 Valoarea premiului este de 3316,17 lei TVA inclus.
5.5 Beneficiarul premiului oferit în cadrul Campaniei nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a acestuia sau de a solicita înlocuirea acestuia cu alte bunuri sau beneficii.
5.6 Refuzul de a primi premiul conduce la pierderea dreptului de a mai solicita altul.


ART. 6. Legea aplicabilă. Litigii


6.1 Prezentul regulament este supus legii române.
6.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu Regulamentul vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului. Orice reclamații sau sesizări referitoare la prezentul proiect se primesc în scris, către Organizator pe adresa sediului social sau pe e-mail la adresa: online@fishingmall.ro
Reclamațiile sau sesizările vor fi primite până la data de 31 decembrie 2021.


ART. 7. Regulamentul Campaniei


Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa web www.fishingmall.ro, iar la solicitarea oricărei persoane interesate, poate fi obținut gratuit printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului pe adresa sediului social sau pe e-mail la adresa: online@fishingmall.ro


ART. 8. Încetarea înainte de termen a Campaniei, forță majoră


8.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania.
8.2 Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și hotărârea și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.
8.3 în situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2) a prezentului articol, Organizatorul nu este mai este ținut la nicio obligație către participanții la Campanie, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.


ART. 9. Diverse


Eventualele contestații cu privire la Campanie și la prezentul Regulament vor fi depuse până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv. Orice contestații sosite după aceasta dată nu vor mai fi luate în considerare.


Publicat astăzi, 1 noiembrie 2021.


Organizator,

The One Fishing Store S.R.L.
Nicoleta Szabo-Morar